Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om zo goed mogelijk te profiteren van het onderwijs.

Het team van ’t Schrijverke heeft drie gemeenschappelijk waarden vastgesteld: veilig, verantwoordelijk en respect. Op basis van deze drie kernwaardes zijn er gedragsverwachtingen met elkaar afgesproken. Deze gedragsverwachtingen leren de leerlingen in gedragslessen aan waardoor de leerlingen beter weten wat er in en om de school van hen wordt verwacht. Er ontstaat zo een veilig, voorspelbaar klimaat waarin de nadruk ligt op gewenst gedrag. Het gewenste gedrag wordt positief bekrachtigd en ongewenst gedrag wordt eenduidig omgebogen.

De kern van de PBS aanpak

1.  PBS staat voor een schoolbrede aanpak

De vaste onderdelen van het programma richten zich steeds op drie niveaus: de hele school, de afzonderlijke groepen en de individuele leerlingen.  Doel is het creëren van een positief schoolklimaat, waarbij álle medewerkers van schoolzijn betrokken.

2.   Preventie staat centraal

Scholen die aan de slag gaan met PBS voeren een preventief beleid binnen de school, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen.

3. PBS-scholen maken gedragsverwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch

De school stelt haar basiswaarden vast en vertaalt deze naar concreet gedrag.

Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd, geoefend en herhaald. Dit gebeurt tijdens de gedragslessen.

Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd, door middel van onder andere een beloningssysteem.

Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels.

4. De PBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen

De school maakt actief gebruik van systematische gegevensverzameling. Om systematisch zicht en toezicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen en vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij problemen, hanteert de school o.a. een incidentenregistratie.